Objektif

  • Primer (P)

1.Membangun kawasan tanah secara komersil untuk pengeluaran kayu serta  hasil ladang hutan;

2.Memaksimakan penggunaan kawasan tanah kepada penggunaan tanah  yang lebih menguntungkan dan mengurangkan kebergantungan kepada  geran kerajaan;

3.Memulih serta mengekalkan keseimbangan alam sekitar melalui aktiviti  penghutanan dan penghutanan semula berteraskan falsafah

   Environmental Social and Governance (ESG);

4.Menggalakkan penyertaan aktif sektor swasta dalam ladang perhutanan dan/atau aktiviti hiliran;

5.Pendigitalan SAFODA

 

  • Sekunder (S)

1.Meningkatkan aktiviti-aktiviti penyelidikan dan  pembangunan yang berkaitan dengan teknik  perladangan hutan, pemprosesan hiliran dan  pemasaran;

2.Meningkatkan ketrampilan kakitangan SAFODA  melalui program-program pendidikan dan latihan  dalam industri kehutanan.

3.Meningkatkan status sosio-ekonomi penduduk  pendesaan tempatan.